Zakres usług


Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się między innymi:

 • przygotowywaniem pojedynczych pism procesowych, jak również kompleksowym reprezentowaniem Klienta na etapie postępowania pozasądowego, sądowego oraz egzekucyjnego,
 • udzielaniem porad prawnych, informowaniem o konsekwencjach prawnych (ryzykach) związanych z zawarciem konkretnej umowy, jak również dokonaniem określonej czynności prawnej,
 • przygotowywaniem projektów umów, opiniowaniem umów oraz innych dokumentów, pod kątem zabezpieczenia interesów klienta.

Sprawy windykacyjne

Polegają na kompleksowej windykacji należności od dłużnika, poczynając od etapu przedsądowego, obejmującego w szczególności ustalenie adresu zamieszkania/siedziby dłużnika, wezwania dłużnika do zapłaty, negocjowania warunków spłaty zadłużenia, monitorowanie terminowości dokonywanych wpłat, poprzez etap sądowy obejmujący sporządzenie pozwu w trybie zapewniającym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (np. elektronicznym postępowaniu upominawczym), reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego oraz nadzór nad jego przebiegiem, aż po etap egzekucyjny obejmujący sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz dokonanie dalszych czynności mających zapewnić wyegzekwowanie przysługującej Klientowi należności.

Sprawy odszkodowawcze

Kancelaria specjalizuje się w szczególności:

 • w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych od firm ubezpieczeniowych. W ramach niniejszego postępowania Kancelaria pomaga uzyskać Klientowi nie tylko odszkodowanie, ale również satysfakcjonujące zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz rentę,
 • w dochodzeniu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz odszkodowania za nieprzyznanie przez gminę lokalu socjalnego dla osoby, w stosunku do której takie prawo zostało przyznane,
 • w ustanawianiu służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz odszkodowaniach za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe.

Prawo pracy

Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy obejmującą:

 • przygotowywanie, opiniowanie umów o pracę, przygotowywanie umów o zakazie konkurencji, rozwiązywanie umów za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia,
 • ustalanie odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • reprezentowanie przed sądem pracy pracowników, jak i pracodawców,
 • dochodzenie należności od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi w szczególności:

 • sprawy o rozwód, separację,
 • sprawy o alimenty,
 • doradza w zakresie uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami.

Prawo spadkowe

Kancelaria zajmuje się między innymi:

 • sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, o uchylenie się od braku złożenia we właściwym terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku,
 • sprawami o zachowek,
 • sprawami o dział spadku,
 • udziela porad prawnych przy sporządzaniu testamentu.

Prawo spółek, prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje stałą oraz doraźną obsługę prawną firmom, polegającą w szczególności na rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych, zakładaniu oraz rejestracji spółek, sporządzaniu projektów umowy, dokonywaniu zmian w KRS, reprezentacji w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym.

Prawo upadłościowe i naprawcze:

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości układowej lub likwidacyjnej,
 • reprezentowania Klienta w toku postępowania upadłościowego.
Uncaught Exception

Uncaught Exception

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Origin

anchor/libraries/markdown.php on line 1396

Trace

#0 [internal function]: System\Error::shutdown()
#1 {main}